اینجا پیام میدید و به صورت خصوصی میاد برای من.

دمتون گرم!