گفتگو میتونه به حکم چسب زخم برای زخمای حاصل از جنگ باشه! چه جنگ های نظامی و چه جنگ های لفظی و چه جنگ های روحی.

گفتگو بر سر کدورت های گذشته خیانت به مذهب، به حال، به افراد حال یا به هرچیز دیگه ای نیست!

با تبادل، حتی جسم های گره گوری هم به درخشش می رسن... 

همیشه دلخوشی بوده. با خالی شدن مخمون از مزخرفات، نوبت به فکر کردن به دلخوشی ها هم میرسه.

حالا ما اینا رو میگیم، میاید میگید :"زخم های ما خیلی خفنه! با چسب زخم خوب نمیشه."

منم میگم:"خوب بدون چسب زخم هم خوب نمیشه!"

میشه؟